Firma, verksamhetsområde samt styrelsens säte

§ 1

Sparbankens firma är Sörmlands Sparbank.

§ 2

Sparbankens verksamhetsområde omfattar Södermanlands län. Sparbankens rörelse skall avse främst nämnda verksamhetsområde.

Sörmlands Sparbank bildades genom att Nyköpings Sparbank och Oppunda Sparbank fusionerade 1991, då under namnet Sparbanken Sörmland.

Sörmlands Sparbank fortsätter den verksamhet som tidigare bedrivits av

Nyköpings Sparbank grundad 1832 och fortsätter den rörelse som sedan 1898 bedrivits av Lunda Sparbank senare namnändrad till Jönåkers Sparbank;

Oppunda Sparbank, vars första reglemente antogs av Oppunda Härads hushåll-ningsgille den 15 september 1849 och stadfästes av Konungens befallningshavare i Södermanlands län den 5 februari 1850, började sin verksamhet den 8 maj 1850 under namn av Oppunda Härads Sparbank och pupillkassa och fortsätter den rörelse som sedan 1836 bedrivits av Vingåkers Sparbank, sedan 1905 av Skedevi Sparbank, sedan 1906 av Björkviks Sparbank och sedan 1854 av Villåttinge Härads Sparbank.

§ 3

Styrelsen har sitt säte i Katrineholms kommun.

Förvaltningsorganen

A. Huvudmän

§ 4

Sparbanken skall ha 50 huvudmän. Av dessa utses

3 av kommunfullmäktige i Flen
9 av kommunfullmäktige i Katrineholm
9 av kommunfullmäktige i Nyköping
2 av kommunfullmäktige i Oxelösund
2 av kommunfullmäktige i Vingåker
25 av huvudmännen.

Styrelsen skall innan huvudmannaval sker på sparbanksstämma, undersöka om till huvudman föreslagen person har ett gott anseende och är valbar enligt Sparbankslagen (1987:619).

§ 5

Huvudman får inte vara anställd eller styrelseledamot, ersättare, revisor eller revisorssuppleant eller inneha något annat förtroendemannauppdrag i annat kreditinstitut än Swedbanks-koncernen. Ej heller får anställd i sparbanken vara huvudman.

Samtliga huvudmän skall vara insättare i sparbanken.

§ 6

Huvudman utses för en tid av fyra år, räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med aktuell ordinarie sparbanksstämma.

Val av samtliga de huvudmän, som utses av kommunal valkorporation, skall företas vart fjärde år och avse en period på fyra år.

Varje år skall företas val avseende en fjärdedel av hela antalet huvudmän som utses av huvudmännen.

Till huvudman ska inte sådan person utses eller väljas som redan varit huvudman i tre på varandra följande mandatperioder om fyra år. För de som 2018 innehade rollen som huvudman ska huvudmannens första val räknas från och med nästa gång personen väljs till huvudman.

§ 7

Ordinarie sparbanksstämma skall hållas inom verksamhetsområdet varje år före maj månads utgång.

§ 8

Vid ordinarie sparbanksstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av två justeringsmän.
3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
4. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i moderföretag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret.
5. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i moderföretag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
6. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar.
8. Beslut om erforderliga val av huvudmän.
9. Beslut om erforderliga val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella ersättare och revisorssuppleanter ävensom tiden för deras uppdrag.
10. Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer samt ersättare och revisorssuppleanter.
11. Beslut om att utse valberedning bestående av fem ledamöter för att förbereda på huvudmännen ankommande val. Valberedningen skall även förbereda förslag i fråga om arvoden till styrelseledamöter, ersättare, revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut i andra ärenden som ankommer på huvudmännen enligt sparbankslagen (1987:619), bank- och finansieringsrörelselagen (2004:297) eller reglementet.

§ 9

Utöver vad som framgår av 8 § ovan åligger det huvudmännen att

1. besluta om bildande av garantifond där så behövs för att upprätthålla sparbankens verksamhet samt om ränta på sådan fond och om återbetalning,
2. besluta i fråga om ändring av detta reglemente,
3. besluta om sparbankens trädande i likvidation enligt 6 kap 1 § SBL, och vid likvidationsförfarande utöva de befogenheter som ankommer på huvudmännen enligt sparbankslagen,
4. besluta om sparbankens överlåtelse genom fusion eller i annan ordning,
5. besluta om sparbankens ombildning till bankaktiebolag,
6. i övrigt fatta beslut i ärenden som hänskjuts till huvudmännens prövning.

§ 10

Extra sparbanksstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till detta. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av flertalet av revisorerna eller en tiondel av samtliga huvudmän. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran kom in till sparbanken.

§ 11

Kallelse till sparbanksstämma utfärdas av styrelsen skriftligen till varje huvudman.

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen skall dock utfärdas senast två veckor före stämman. Skjuts en stämma upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, skall ny kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det krävs för att ett sparbanksstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första stämman har fattat.

I kallelse skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Skall stämman behandla ett ärende om överlåtelse av sparbankens rörelse eller om dess fusion med annan sparbank eller om sparbankens försättande i likvidation, skall förslaget och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser en ändring av reglementet, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen.

Senast en vecka före ordinarie stämma skall redovisningshandlingarna och revisions-berättelsen samt, i sparbank som är moderföretag, koncernredovisnings-handlingarna eller avskrifter av dessa sändas till huvudmännen. Kallelse skall införas en gång i de två inom verksamhetsområdet mest spridda tidningarna.

Därjämte skall underrättelse om stämman och de ärenden, som enligt kallelsen därvid skall förekomma i god tid före stämman tillställas de styrelseledamöter, revisorer samt ersättare som inte är huvudmän samt tillsynsmyndigheten.

§ 12

Sparbanksstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett därtill.

Härefter företas ärendena i den ordning som anges i av styrelsen upprättad föredragningslista.

Ordförande på sparbanksstämma utses av stämman bland huvudmännen eller genom nominering från valberedningen.

Ordförande på sparbanksstämma väljes öppet av de närvarande huvudmännen. Övriga på sparbanksstämma förekommande ärenden avgöres genom öppen omröstning, om ej någon begär sluten omröstning.

Vid val skall den anses vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Sparbanksstämmans beslut i andra frågor än val - med de undantag varom stadgas i 4 kap 15 och 16 §§, 6 kap 1 § 2 st, 7 kap 3 § SBL samt 8 kap 3 § SBL - utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Vid stämman skall föras protokoll, upptagande de vid stämman närvarande samt därvid behandlade ärenden och fattade beslut. Protokollet skall justeras av, förutom ordföranden, två vid stämman härtill utsedda huvudmän.

§ 13

En huvudman äger rätt att få ett ärende behandlat vid en sparbanksstämma, om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen senast en månad före stämman.

§ 14

Sparbanksstämman ska besluta om en särskild instruktion för huvudmännen i vilken huvudmännens ersättning och arbete närmare regleras.

B. Styrelse och verkställande direktör

§ 15

Antalet styrelseledamöter - bortsett från arbetstagarrepresentanter - skall vara lägst 5 och högst 11.

Ledamöter väljs för en tid av ett år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma.

Ersättare inträder i tjänstgöring i den ordning styrelsen bestämmer.

Till stämmovald styrelseledamot ska inte sådan person utses eller väljas som redan varit styrelseledamot under en sammanlagd period om åtta år.

§ 16

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara anställd i sparbanken. Härvid medräknas inte arbetstagarrepresentant enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

§ 17

Inom styrelsen skall en av ledamöterna varje år av sparbanksstämman väljas till ordförande. Styrelsen utser vidare varje år inom sig vice ordförande. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

§ 18

Styrelsen skall förvalta sparbankens angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivs i sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse.

§ 19

Styrelsen skall utse en, eller om det behövs flera verkställande direktörer att under styrelsens inseende leda sparbankens verksamhet. Styrelsen får även utse ställföreträdare för verkställande direktören. Om någon annan än ledamot utses till verkställande direktör skall denne ingå som ledamot i styrelsen. Om någon annan än styrelseledamot utses till ställföreträdare för verkställande direktör, skall denne ingå som ersättare i styrelsen.

§ 20

Styrelsen får inte uppdra åt en enskild styrelseledamot eller annan att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

Styrelsen får i övrigt uppdra åt verkställande direktören eller annan att ensam eller tillsammans med annan vidta sådana åtgärder som annars ankommer på styrelsens egen prövning. Sådan delegation får även ske till underställd styrelse. Uppdrag enligt styrelsens delegation kan delegeras vidare om styrelsen så beslutat.

Styrelsen skall i instruktion meddela föreskrifter om de befogenheter som skall tillkomma verkställande direktör och andra delegater. Instruktionen skall fastställas för ett år i sänder. Avser uppdraget att bevilja kredit skall grunderna för kreditgivningen anges.

§ 21

Sammanträde med styrelsen hålls på kallelse av ordföranden eller då någon av styrelsens ledamöter framställer begäran därom. Sådant sammanträde hålls på tid och plats som ordföranden i kallelsen meddelar. Styrelsen sammanträder minst nio gånger per år.

Är vid något sammanträde både ordföranden och vice ordföranden hindrade att närvara, utses ordförande för tillfället.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

Omröstning i styrelsen sker öppet. Som styrelsens mening gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar, eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

Vid val skall dock vad i 12 § ovan stadgas äga motsvarande tillämpning.

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som undertecknas och justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det senast vid nästa ordinarie styrelse-sammanträde. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

§ 22

Styrelsen kan bemyndiga styrelseledamöter och ersättare samt anställda i sparbanken att, två eller flera i förening, teckna sparbankens firma.

Rörelsen

§ 23

Sparbanken skall ta emot inlåning på räkning från allmänheten. Härutöver får sparbanken bedriva sådan verksamhet som avses i 7 kap 1 § bank- och finansieringsrörelselagen (2004:297), däribland följande rörelsegrenar

1. utlåning,
2. arbitragerörelse,
3. ställande av borgen och garantier,
4. betalningsförmedling,
5. tillhandahållande av betalningsmedel
6. förmedling av obligationslån och andra krediter,
7. notariatverksamhet inkl ekonomisk och juridisk rådgivning,
8. värdepappersrörelse enligt 2 kap 1 § punkt 1, punkt 2, punkt 3 och punkt 5 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
9. uthyrning av bank- och servicefack och förvaring av deposita,
10. lämnande av kreditupplysningar,
11. rembursverksamhet,
12. inkassorörelse,
13. resevalutarörelse,
14. förmedling av köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter,
15. förvaltning av fastigheter och tomträtter,
16. rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor,
17. förmedling av försäkringar,
18. tillhandahållande av datatjänster,
19. tillhandahållande av redovisningstjänster,
20. pensionssparrörelse enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

§ 24

Ränta på insatta och utlånade medel utgår i enlighet med vad styrelsen därom beslutar.

Vid ränteändring skall av styrelsen beslutade nya räntesatser offentliggöras i enlighet med god banksed. Detsamma gäller ändring av beloppsgränser, ränteberäkningssätt, valuteringsregler eller andra väsentliga inlåningsvillkor.

§ 25

Har någon under tio år underlåtit att, genom uppvisande av motbok eller annat insättningsbevis eller annorledes, bevaka sin på inlåningsräkning grundade fordran, tillfaller enligt gällande preskriptionslagstiftning de på räkningen innestående medlen sparbanken.

Styrelsen må dock medgiva utbetalning av medlen efter nämnda tid.

I fråga om konto, varå vid preskriptionens inträde innestår mer än 2.000 kronor, skall styrelsen låta vidtaga sådana åtgärder för insättarens efterforskande som kan ske utan större omgång.

Revision

§ 26

För granskning av sparbankens årsredovisning och räkenskaper i övrigt samt styrelsens förvaltning skall sparbanksstämman utse en revisor, vilken väljes för en tid av 4 år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma.