Chef för funktionen för riskkontroll och chef för funktionen för regelefterlevnad är adjungerade.