För oss som modern sparbank har hållbarhetsarbetet många dimensioner, och det är självklart att vi ska vara med och bidra till en framtid som är bra för såväl banken som kommande generationer. Sörmlands Sparbank är en del av det finansiella kretsloppet och därmed en viktig del av samhället lokalt och globalt. Vi har valt att dela in vårt hållbarhetsarbete i fyra områden som kretsar kring de olika rollerna vi har som bank; ansvarsfulla affärer, ett hållbart lokalsamhälle, ansvarsfull arbetsgivare och vår egen påverkan på miljö och klimat. Sparbankens arbete med Samhällsengagemang som är en stor del av arbetet med ett hållbart lokalsamhälle drivs inom ramen för Sparbankens ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Sörmland. Hela Sparbankens verksamhet genomsyras av våra värderingar (omtänksam, nyfiken och enkel), de styr både vårt interna arbetssätt och vårt agerande gentemot kunder och omvärld. Sparbankens hållbarhetsarbete utgår från agenda 2030 och FNs globala mål där Sparbanken särskilt fokuserar på mål 4, 8, 11 och 12. 

Etik och moral

Vårt arbete med etik, moral och regelefterlevnad är en integrerad del i vår verksamhet. Vårt arbete utgår från det förtroende vi har bland kunder, samarbetspartner och leverantörer. Fortsatt förtroende förutsätter att vi agerar och uppträder professionellt med hög moral och etiskt ansvarstagande. Det kan innebära att vi kräver att våra kunder och leverantörer uppträder på ett sätt som är för enligt med sparbankens värderingar. Eller att vi ställer frågor om pengars ursprung. Att förhindra att banken utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism är viktigt för bankens förtroende på finansmarknaden, men också för den allmänna brottsbekämpningen. Vi arbetar aktivt med förebyggande åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption och för att förhindra finansiell brottslighet.

All misstänkt verksamhet anmäls till berörda myndigheter. Vi avstår från affärer, uppdrag och handlingar som inte ligger i linje med bankens regelverk eller förhållningssätt, eller av annan anledning riskerar att påverka förtroendet för banken negativt. Hur banken ska bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt framgår ibland annat i bankens policyer och instruktioner för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, etik, uppförandekod, miljö, miljöledningssystem, klagomål, incidentrapportering och visselblåsning. Samtliga medarbetare genomför årligen relevanta utbildningar. En del utbildningar uppdateras löpande och andra är obligatoriska och ska genomföras varje år. Alla som arbetar i banken ska ha kunskap om skyldigheter och vad som förväntas i olika situationer.

Mänskliga rättigheter

Banken har nolltolerans mot kränkningar av mänskliga rättigheter. Respekt för mänskliga rättigheter är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i banken. Vårt arbetssätt och vår styrning gällande mänskliga rättigheter syftar till en ansvarsfull och långsiktigt sund affärsverksamhet där mänskliga rättigheter integreras i beslutet. Alla kunder, medarbetare och samarbetspartner ska behandlas med respekt och värdighet oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, trosuppfattning och etnisk bakgrund. Banken ska verka för att diskriminering inte förekommer och att vi främjar mångfald och jämställdhet och värnar om goda arbetsförhållanden. Vi bedömer risken för kränkningar av mänskliga rättigheter i relationen med medarbetare och kunder och beaktar eventuell påverkan på mänskliga rättigheter i våra affärsbeslut. Trots ett tydligt och väl underbyggt arbete kan kränkningar ske. Om bankens verksamhet skulle innebära en direkt kränkning av mänskliga rättigheter åtar vi oss att gottgöra eller råda bot på situationen.

Korruption

Sörmlands Sparbank tar ett aktivt ställningstagande mot alla former av korruption. Som bank är vi beroende av marknadens och kundernas förtroende. Då krävs det att vi agerar och uppträder professionellt med hög moral och etiskt ansvarstagande. Det kan innebära att vi kräver att våra kunder och leverantörer uppträder på ett sätt som är förenligt med bankens värderingar, eller att vi ställer frågor om pengars ursprung. Det ställer höga krav på att sparbanken bedriver ett integrerat antikorruptionsarbete med hög transparens. Korruption, att makt missbrukas för personlig vinning, undergräver demokratin och skyddet för mänskliga rättigheter, fördjupar fattigdom, skadar handel och minskar förtroendet för samhällets institutioner och för marknadsekonomin. Banken strävar efter att förhindra korruption och tolererar inte under några omständigheter att blir förknippad med korruption. Vi har interna regler och rutiner gällande etik, intressekonfl ikter och uppdrag vid sidan av tjänsten. Alla sidouppdrag ska godkännas enligt bankens regelverk. Vi har ett strukturerat arbetssätt för att förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption, men däremot inga KPI:er.

Vi påverkar vår omvärld

Hållbarhetsfrågorna utgör också en viktig komponent när det gäller kunders kapitalplaceringar. Kunderna väljer idag med omsorg och har blivit mer medvetna om hur deras val påverkar omvärlden. Banken erbjuder fl era hållbarhetsfonder som tar hänsyn till mänskliga rättigheter, miljö, etik med mera. Ansvarstagande kreditgivning är grundpelaren i en väl fungerande bank. Bedömning av hållbarhetsrelaterade frågor är en viktig del i all kreditgivning. Genom en ansvarsfull utlåning kan banken vara med och indirekt påverka kundernas hållbarhetsrisker, till exempel risker relaterade till korruption, påverkan på mänskliga rättig heter och miljö i den egna verksamheten.