Grunderna för bolagsstyrning

Bankens bolagsstyrning syftar till att säkerställa en effektiv och sund bankverksamhet. En god styrning, riskhantering och intern kontroll är av största vikt för att upprätthålla förtro­endet gentemot kunder, huvudmän, medarbetare, myndig­heter och andra intressenter. För att stärka och behålla förtro­endet för verksamheten, för att förebygga intressekonflikter och för att säkerställa en sund verksamhet definieras roller och ansvar tydligt. Grunderna för bankens bolagsstyrning, som regleras i bankens interna regler, är baserade på externa regelverk och tillämpliga rekommendationer och riktlinjer. De interna reglerna som klargör ansvarsfördelningen inom verksamheten är viktiga verktyg för såväl styrelsen och verk­ställande direktören i deras styrande och kontrollerande roller som för bankens försvarslinjer.

Sparbank som associations­form kännetecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen (1987:619) som anger att ändamålet för bankens verksamhet är att, utan rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet med bestäm­melserna i sparbankslagen och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Banken har därmed inga ägare, utan huvudmän, som representerar insättarna i banken.

Bankens reglemente motsvarar en bolagsordning för ett aktiebolag och beslutas av huvudmännen på sparbanksstämman. I reglementet anges ramarna för bankens verksamhet. Enligt reglementet är bankens huvudsakliga verksamhetsområde Södermanlands län. Banken har ledning och stabsfunktioner vid bankens säte i Katrineholm.

Bankens mest centrala policyer och instruktioner utgörs av:

 • arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören
 • instruktioner för styrelsens utskott
 • etikpolicy
 • instruktion för utanordning
 • instruktioner för de oberoende kontrollfunktionerna
 • kreditpolicy och tillhörande instruktioner
 • riskpolicy
 • informationssäkerhetspolicy
 • policy och instruktion för utkontrakterad verksamhet
 • policy för hantering av intressekonflikter
 • policy och instruktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • ersättningspolicy
 • policy för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter, verkställande direktör och ledande befattningshavare
 • policy för intern kapital- och likviditetsutvärdering
 • finanspolicy
 • policy för avsättning till allmännyttiga ändamål
 • policy för intern styrning och kontroll
 • policy för värdepappersrörelse
 • policy för försäkringsdistribution
 • policy för kunskap och kompetens
 • policy för insiderinformation
 • policy för informationsgivning
 • policy för interna regler och regelefterlevnad
 • policy för betala

Sparbanksstämma

Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är bankens högsta beslutande organ. Enligt bankens reglemente ska antalet huvudmän vara 50. Hälften av huvud­männen väljs av Flens, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner medan resterande 25 huvudmän väljs av huvudmännen själva på sparbanksstämman. Uppgifter om de personer som valts till huvudmän i banken och om mandattider för dessa återfinns på sid 75 i årsredovisningen 2020.

Kallelse till sparbanksstämma sker enligt bankens reglemente skriftligen till varje huvudman, tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Dessutom ska kallelsen även införas i de två tidningar som är mest spridda i verksamhetsområdet.

Sparbanksstämman beslutar bland annat om:

 • sparbanksstämman blivit behörigen sammankallad
 • val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 • arvode till styrelseledamöter för styrelse-och utskottsarbete
 • val av huvudmän
 • val av fem ledamöter till valberedningen
 • arvode till huvudmän och valberedningen
 • fastställelse av resultat- och balansräkning
 • disposition beträffande vinst eller förlust
 • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • val av revisor och revisorns arvode
 • ändringar av reglemente

Valberedning

Valberedningen består av fem huvudmän, varav en ordfö­rande. Valberedningen granskar styrelsens sammansättning och föreslår nya styrelseledamöter till sparbanksstämman. Vid granskning av styrelsens sammansättning beaktas exempelvis aspekter som kompe­tens, trovärdighet, kommunikationsförmåga, omdöme, ledarskap, lojalitet, förhandlingsförmåga, regional kunskap och kännedom, och branscherfarenhet.

Valberedningen föreslår också de huvudmän som stämman beslutar om vid ny- eller omval. Valberedningens uppgift är även att lämna stämman förslag på styrelsens ordförande, revisorer och arvoden samt att lämna förslag på förändringar i bankens reglemente. Vid val av ledamöter till styrelsen ska bankens policy för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter, verkställande direktör och ledande befatt­ningshavare tillämpas. Syftet med policyn är att fastställa de övergripande kriterier och processer som banken ska använda vid bedömning av lämpligheten hos föreslagna och utsedda styrelseledamöter samt att säkerställa att styrelsen tillsam­mans har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att vid var tid leda banken. Valberedningen ska även ta ställning till kandidaternas oberoende. Valberedningen utgörs sedan sparbanksstämman 2021 av Susanne Staf, ordförande, samt ledamöterna Kjell Eriksson, vice ordförande, Karl Eric Holmsten, Charlotte Prennfors och Jacqueline Hellsten. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningens möten.

Under 2020 har valberedningen sammanträtt vid 12 tillfällen. Valberedningen har under 2020 fortsatt att arbeta med att skapa en resursbank för framtida kandidater till styrelsen. Valberedningen har genomfört utvärdering av styrelsens arbete och inhämtat ledamöternas syn på styrelsearbetet och verksamheten, vilket har skett vid möten med de enskilda ledamöterna var för sig och utan närvaro av styrelsens ordförande. Valberedningen har också tagit del av styrelsens självutvärdering. Valberedningen har särskilt beaktat ledamöternas syn på verksamheten och bankens utmaningar de närmsta åren, samt huvudansvarig revisors syn på banken, styrelsen och ledningen.

Huvudmannamöten

Under 2020 hölls två ordinarie huvudmannamöten utöver den ordinarie sparbanksstämman och den extra spar­banksstämman. Därtill har huvudmännen i respektive kommun träffats vid två tillfällen. Syftet med mötena har varit att informera huvudmännen om bland annat bankens ekonomiska ställning, pågående strategiarbete, styrelsens arbete. Huvudmännen har fått utbildning i reglementet, instruktion för valberedning, instruktion för huvudmän samt externa regelverk. Därtill har huvudmännen fått utbildning i sparbanksidén, bankens önskade position, bankens organisa­tion och de tre försvarslinjerna och regelverk, huvudmännens ansvar och uppdrag, valberedningens ansvar och uppdrag och styrelsens ansvar och uppdrag och Bankens samhälls-engagemang.

Andra relevanta frågor under 2020 har bland annat varit:

 • nya regelverk
 • valberedningens förslag på nya ledamöter till styrelsen
 • krav på styrelseledamöter i en bankstyrelse
 • bankens strategiarbete
 • bankens lönsamhetsarbete
 • information om Finansinspektionens beslut om ingripanden till andra banker under 2020 inom åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • bankens anpassningar och åtgärder till följd av covid-19

Externrevisor

Externrevisorn arbetar på uppdrag av sparbanksstämman och är huvudmännens kontrollorgan. Externrevisorn är en oberoende granskare av bankens räkenskaper och har till uppgift att granska och bedöma om dessa i allt väsentligt är korrekta och fullständiga, att de är upprättade i enlighet med gällande lagar och rekommendationer samt att de ger en rätt­visande bild av banken, dess finansiella ställning och resultat. Revisorn granskar också styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt avlämnar rapporter avseende löpande förvaltning och intern kontroll såväl skriftligen som muntligen. Styrelsen kommunicerar med revisorerna dels genom risk- och revisionsutskottet, dels genom att reviso­rerna är närvarande på styrelsemöten vid behandling av frågor inför årsbokslut och årsredovisning. Minst en gång per år träffar revisorerna styrelsen utan närvaro av den verkstäl­lande direktören eller annan person ur ledningen. Externrevisorn har under år 2020 deltagit i tre av styrelsens möten och två av risk- och revisionsutskottets möten. Ersättningen till revisorerna framgår av not 9 i årsredovisningen 2020.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens orga­nisation, förvaltning och den verksamhet som bedrivs för att skapa en långsiktig och hållbar affär med sund riskkultur. Styrelsen ska enligt bankens reglemente bestå av lägst fem och högst elva ledamöter. Bland dessa räknas de stäm­movalda ledamöterna. Därutöver består styrelsen av två arbetstagarrepresentanter samt den verkställande direktören. Verkställande direktören ingår i styrelsen enligt sparbankslagen. Medarbetarna i banken företräds av två arbetstagarrepresentanter. Den fackliga organisation som sluter kollektivavtal anmäler till styrelsen, enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda, två arbetstagarrepresentanter som valts att företräda medlemmarna.

De stämmovalda ledamöterna, med undantag för verkställande direktör samt utsedda arbetstagarrepre­sentanter, anses som oberoende i förhållande till banken och ledningen. En jämn fördelning mellan kvinnor och män eftersträvas i styrelsen och sedan sparbanksstämman 2021 är fördelningen 36 procent kvinnor och 64 procent män.

Vid sparbanksstämman omvaldes Birgitta Johansson-Hedberg som styrelsens ordförande. Bo Ljungström, Sören Forss, Torbjörn Jacobsson, Peter Whass, Liselott Hagberg och Helena Palmgren omvaldes som ledamöter, Mia Melvinsson nyvaldes. Magnus Wärulf och Tomas Horner utgör bankens arbetstagarrepresentanter. Verkställande direktör ingår enligt lag i styrelsen. Styrelsens sekreterare, tillika bankens chefsjurist är inte medlem av styrelsen men närvarar vid styrelsens möten. Chef för internrevision är liksom vVD och ekonomi- och finanschef adjungerad på styrelsens sammanträden.

Vid diskussioner eller beslut där det kan föreligga jäv, andra intressekonflikter, eller där det annars inte är lämpligt att närvara, närvarar inte den eller de av ledamöterna, arbetstagarrepresentanterna, verkställande direktören eller styrelsens sekreterare som är berörd.

Styrelsens ansvar och ansvarsfördelning

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter spar­banksstämman och det högsta verkställande organet. Styrelsen ska fastställa bankens strategi, verksamhets­plan och finansiella mål, inklusive kapitalbehov. Styrelsen är ytterst ansvarig för att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten samt att lagar och regler följs. Styrelsen ska härvid fastställa ett ramverk för intern styrning och kontroll och ska minst årligen godkänna den interna kapital- och likviditetsutvärderingen. Styrelsen ska även fastställa års- och delårsbokslut samt ansvara för en öppen och korrekt informationsgivning.

Styrelsen ska besluta i ärenden som är av principiell beskaffenhet, eller annars är av större vikt, samt alla former av avtal mellan banken och juridiska eller fysiska personer i jävskretsen. Styrelsen utser och entledigar bankens verkställande direktör och, i förekommande fall, dennes ställföreträdare. Därutöver utser och entledigar styrelsen ansvarig för funktionen för internrevision samt har det slutliga avgörandet att utse eller entlediga bankens riskchef samt chef för funktionen för regelefterlevnad efter förslag från verkställande direktören.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen reglerar bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen, dess utskott och den verkställande direktören, samt frekvensen och formerna för styrelsens sammanträden, rapportering till styrelsen, delegering samt utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt samt att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bland annat till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, samt att styrelsen årligen gör en utvärdering av sitt och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har genomförts 2020 genom en självutvärdering och resultatet av utvärderingen presenteras vid ett strategiseminarium där ledamöterna får möjlighet att djupare diskutera frågorna. Härutöver gör ordföranden egna utvärderingar genom samtal med övriga styrelseledamöter.

Uppgifter om styrelsens sammansättning och information om dess ledamöter finns på sidorna 73–74 i årsredovisningen 2020. Upplysningar om ersättningar, övriga förmåner och pensionskostnader, inklusive principerna härför, avseende styrelsen och den verkställande direktören lämnas i not 9 i årsredovisningen 2020.

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Styrelsen har dock utsett utskott som följer upp, bereder och utvärderar frågor inom sina respektive områden inför beslut i styrelsen. I begränsad utsträckning har utskotten även rätt att besluta i vissa frågor, vilket framgår av respektive instruk­tion för utskotten. Fördelningen av arbetet mellan styrelsen, dess utskott, styrelsens ordförande och verkställande direktör beslutas årligen bland annat genom styrelsens arbetsordning, utskottens respektive instruktioner och instruktion för verk­ställande direktör.

Styrelsens arbete 2020

Under år 2020 har styrelsen sammanträtt vid 20 tillfällen varav tolv har varit ordinarie styrelsemöten, ett har varit ett extra styrelsemöte, fyra har varit per capsulam och tre av styrelsemötena har varit konstituerande. Styrelsen har under 2020 haft stort fokus på bankens strategiarbete och lönsamhetsutveckling. Därutöver fortsätter arbetet med att säkerställa god intern styrning och kontroll. Styrelsen har vid strategiseminarium diskuterat den promemoria som Finans­departementet skickat på remiss avseende nya associations­rättsliga regler för sparbanker.

Andra aktuella frågor under 2020 har exempelvis varit:

 • revidering av interna regler och implementering av externa regelverkskrav
 • översyn och uppdaterad rapportering av riskaptit, limiter och risktoleranser
 • strategiska diskussioner
 • kapital- och likviditetsfrågor
 • rapporter om bankens arbete med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • beslut av klagomålsansvarig
 • arvoden till ledamöter till bankens lokala marknadsråd och antagande av instruktioner för lokala marknadsråden
 • återrapportering av bankens arbete med väsentligt utkontrakterad verksamhet
 • utfallen i medarbetar- respektive kundundersökningen
 • årlig genomgång av ledande befattningshavare och dess lämplighet
 • vinstandelssystemet Guldeken
 • Intern kapital- och likviditetsutvärdering
 • ett obligationsprogram har upprättats i banken på uppdrag av styrelsen. Framdriften med programmet har löpande följts upp i styrelsen. I samband med upprättandet av programmet har även ett kreditbetyg erhållits
 • utbildning

Inför varje styrelsesammanträde distribueras handlingar till ledamöterna via ett elektroniskt datarum.

Styrelsens kompetensarbete

Styrelsen har under året antagit en utbildningsplan samt genomfört utbildningar bland annat inom områdena försäkringsdistribution, bankens åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, omvärldsanalys, kreditpris­sättningsverktyget, utkontrakterad verksamhet och EBA:s riktlinjer om utkontraktering, bankens riskramverk, mark­nadsmissbruk och egna värdepappersaffärer, kundklagomåls­hantering, Bankens väsentliga processer samt intressekon­flikter och banksekretess. Styrelseledamöterna har bjudits in till huvudmannamöten för att skapa sig en djupare inblick i vilka aktuella frågor som diskuteras samtidigt som styrelsen i en direkt dialog med dessa får återkoppling på bankens inriktning och verksamhet. Styrelsen har också deltagit i två halvdagarsutbildningar om kapitaltäckning i banker och finansiella företag – Basel, CRR och CRD IV.

Mångfald

Mångfald är en central del i bankens verksamhet och en viktig framgångsfaktor. Mångfald i samband med rekrytering samt nyval och omval av ledamöter återfinns i bankens instruktion för intern och extern rekrytering och policy för lämplighetsbedömning av styrelse, verkställande direktör och ledande befattningshavare.

Utskott

Styrelsen har inrättat följande fasta utskott: kreditutskottet, risk- och revisionsutskottet samt ersättningsutskottet. Utskottens möten protokollförs och rapporteras löpande till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

Risk- och revisionsutskottet

Risk- och revisionsutskottet är ett beredande organ som inför styrelsen, och i enlighet med en instruktion som är antagen av styrelsen, bereder frågor om riskstrategi, riskhantering, regelefterlevnad, intern- och externrevisionsfrågor samt frågor avseende finansiell rapportering. Avrapportering sker vid efterföljande styrelsemöte.

I utskottets uppgifter ingår bland annat att

 • övervaka bankens finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rappor­teringens tillförlitlighet samt att den är förenlig med tillämpliga redovisningspolicyer och principer
 • hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvali­tetskontroll
 • informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporte­ringens tillförlitlighet
 • granska att de interna och externa revisorernas arbete bedrivs på ett effektivt, opartiskt och tillfredsställande sätt
 • följa upp riskhantering och intern kontroll i banken bland annat genom att kontrollfunktionerna rapporterar sina rapporter
 • övervaka uppföljning av utestående iakttagelser från kontrollfunktionerna
 • bereda förslag till beslut om styrande regelverk som ska antas av bankens styrelse samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka förslag till styrande regelverk
 • bereda förslag till beslut om bankens riskaptit, riskstrategi samt diskutera och utvärdera intern kapital- och likvidi­tetsutvärdering (IKLU) samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag
 • bereda förslag till beslut om större förändringar av bankens organisation för intern kontroll samt lämna sin rekom­mendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag
 • övervaka bankens regelefterlevnad samt implemente­ringen av åtgärder som vidtas eller ska vidtas i anledning av identifierade regelbrott eller andra brister avseende regelefterlevnad i banken i samverkan med verkställande direktören och funktionen för regelefterlevnad

Sedan sparbanksstämman 2021 består utskottet av Torbjörn Jacobsson, ordförande, Birgitta Johansson Hedberg, vice ordförande, Bo Ljungström, Helena Palmgren och Liselott Hagberg. Risk- och revisionsutskottet har under 2020 hållit elva möten. Verkställande direktör är inte ledamot av utskottet men är adjungerad till samtliga möten, liksom riskchefen, chef för funktionen för regelefterlevnad och chef internrevision. Ledamöterna i utskottet har särskild kompe­tens och erfarenhet av arbete med risk- och revisionsfrågor samt riskhantering. Utskottets sekreterare, tillika bankens chefsjurist, är inte medlem av utskottet men närvarar vid utskottets möten.

Ersättningsutskott

Utskottet bereder, granskar och följer upp ersättningsfrågor. Beslut fattas av styrelsen och i vissa specifika fall av utskottet. I utskottets uppgifter ingår att se över ersättnings­policyn vid behov, dock minst årligen samt säkerställa att en riskanalys utförs.

Utskottet ska även bereda förslag till:

 • lön, pension och övriga förmåner för verkställande direktör och vice verkställande direktör
 • lön, pension och övriga förmåner till medarbetare direkt underställda verkställande direktör
 • förslag till årlig avsättning till och förändringar i avsätt­ningskriterierna för bankens vinstandelssystem avseende Stiftelsen Guldeken
 • övriga ersättningsfrågor av principiell karaktär eller som annars innebär att bankens ersättningsregler frångås

Utskottet ska, inför styrelsens fastställande av ersättnings­policy, utföra en oberoende bedömning av bankens ersätt­ningspolicy och ersättningssystem samt kontrollera att dessa överensstämmer med en effektiv riskhantering och är utfor­made för att minska risken för överdrivet risktagande. Leda­möterna ska vara oberoende i förhållande till såväl banken som den verkställande ledningen. Sedan sparbanksstämman 2021 består utskottet av ordförande Birgitta Johansson-Hedberg, vice ordförande Bo Ljungström och Torbjörn Jacobsson. Utskottet har under år under 2020 hållit nio möten. Ledamöterna i utskottet har särskild kompetens och erfarenhet av arbete med ersättningsfrågor. Avrapporte­ring sker vid efterföljande styrelsemöte.

Kreditutskottet

Kreditutskottet utför bland annat, i enlighet med en instruk­tion som är antagen av styrelsen, följande uppgifter

 • bereda förslag till strategiska beslut avseende kreditverksamheten och kreditriskhantering samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag
 • bereda förslag till beslut om bankens riskaptit avseende kreditrisker och regelbundet utvärdera riskaptiten och uppdatera den om det behövs samt lämna sin rekommen­dation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag
 • utvärdera och besluta om kreditpropåer inom delegerat mandat från styrelsen

Sedan sparbanksstämman 2021 består kreditutskottet av utskottets ordförande Bo Ljungström, dess vice ordförande Birgitta Johansson-Hedberg, Sören Forss, Torbjörn Jacobsson, Peter Whass och Mia Melvinsson. Verkställande direktör är adjungerad vid utskottets möten, liksom bankens kreditchef. Ledamöterna i utskottet har särskild kompetens och erfarenhet av arbete med kreditfrågor. Avrapportering sker vid efterföljande styrelsemöte.

Intern styrning och kontroll samt riskhantering

Styrelsen ansvarar för att det finns rutiner för att identifiera och definiera riskerna inom verksamheten samt för att riskta­gandet mäts och kontrolleras. Grunden för ett väl fungerande riskarbete är en etablerad och sund riskkultur. Styrelsen har under året arbetat med bankens ramverk för intern styrning och kontroll, som anger principer och mål med den interna styrningen och kontrollen vilka baseras på styrelsens vision, mål och strategier för banken. Bankens interna styrning och kontroll syftar bland annat till att banken ska uppnå sina affärs- och verksamhetsmål på ett effektivt sätt med ett kontrollerat risktagande och i enlighet med gällande regel­verk.

Den interna styrningen och kontrollen ska vara effektiv och anpassad till bankens organisation och verksamhet. I de fall banken har valt att lägga ut delar av verksamheten ansvarar banken för samtliga delar och har interna regler för att säkerställa uppföljning och kontroll av sådan verksamhet.

Styrelsen är ytterst ansvarig för den interna styrningen och kontrollen. Styrelsen ansvarar för att regelbundet se över och fastställa en plan för översyn och uppföljning av ramverket och de interna reglerna. Verkställande direktören ansvarar för att se till att den interna styrningen och kontrollen implemen­teras i verksamheten i linje med styrelsens anvisningar.

Tre försvarslinjer

Banken tillämpar ramverket om tre försvarslinjer som defi­nierar var i organisationen ansvar för och kontroll över orga­nisationens risktagande ska finnas. Enligt ramverket placeras ansvar och kontroll för risktagande och regelefterlevnad inom den första försvarslinjen, det vill säga verksamheten inklusive verkställande direktör. Affärsverksamheten har fullt ansvar för risker som uppkommer i den egna verksamheten. Verk­samheten ansvarar även för att utföra kontroller i bankens processer, så kallade egenkontroller. Andra försvarslinjen består av funktionerna för riskkontroll och regelefter­levnad, vilka är underställda verkställande direktören. Tredje försvarslinjen består av funktionen för internrevision som arbetar på styrelsens uppdrag och utgör styrelsens obero­ende kontrollorgan. Genom tredje försvarslinjen granskas och utvärderas både första och andra försvarslinjen.

Första försvarslinjen – verksamheten

En effektiv operativ struktur är viktig för styrningen av banken. Detta för att kunna upptäcka risker i tid samt säkerställa en ändamålsenlig riskhantering. Riskhanteringen sker i första hand i den första försvarslinjen som utgörs av verksamhetens affärs- och stödfunktioner, med tydligt ansvar för varje funktion.

I bankens ledning ingår sedan början av 2021, förutom verkställande direktören även vice verkstäl­lande direktör, ekonomi- och finanschefen och chefsjuristen. Vid ledningens möten har även ansvariga för funktionerna för regelefter­levnad och riskkontroll adjungerats för att kunna ge råd och stöd inom dessa områden.

Till stöd för sitt arbete har verkstäl­lande direktören inrättat en kommittéstruktur bestående av ledningsteam, affärsledning, finanskommittén, risk- och regelefterlevnads­kommittén och kommittén för bankens samhällsengagemang.

Verkställande direktör

Verkställande direktören ansvarar, under styrelsens överin­seende, för att styrelsens strategiska inriktning och andra beslut implementeras i verksamheten samt att intern styr­ning, riskhantering och kontroll, IT-system, organisation och processer är tillfredsställande. Den verkställande direktören representerar banken externt i olika angelägenheter och leder arbetet i bankens ledning samt fattar beslut efter samråd med dess ledamöter. Verkställande direktören har möjlighet att delegera arbetsuppgifter men ansvaret kvarstår hos den verkställande direktören oaktat eventuell delegering. Verk­ställande direktör ansvarar för att hålla styrelsen informerad om bankens verksamhet och för att se till att styrelsen har tillgång till tillfredsställande och tillräckliga beslutsunderlag i överenskommen tid. Denne håller även styrelsens ordförande kontinuerligt informerad om verksamhetens utveckling. Den verkställande direktören ingår i enlighet med sparbankslagen i styrelsen. Sören Schelander tillträdde som verkställande direktör för banken den 5 april 2018.

Andra försvarslinjen

I andra försvarslinjen återfinns funktionen för riskkontroll och funktionen för regelefterlevnad. Dessa funktioner är under­ställda verkställande direktör och utgör i första hand dennes oberoende kontrollorgan. Andra försvarslinjen har inte ansvar för organisationens risktagande men ska bistå verksamheten med råd och stöd och utföra oberoende kontroller för att säkerställa att risktagandet följer uppsatta limiter eller fast­ställd riskaptit och efterlever externa och interna regelverk. I enlighet med externa regelverk har kontrollfunktionerna i andra försvarslinjen även skyldighet och möjlighet att rapportera direkt till styrelsen.

Funktionen för regelefterlevnad

Funktionen för regelefterlevnad ansvarar för att ge råd och stöd till ledning och verksamhet, att utifrån ett riskbaserat förhållningssätt granska regelefterlevnaden inom bankens tillståndspliktiga verksamhet samt att utbilda styrelse och medarbetare om befintliga och nya, interna och externa regelverk. Funktionen är underställd den verkställande direk­tören och rapporterar direkt till denne, styrelsen och risk- och revisionsutskottet. Funktionen arbetar utifrån en årsplan som är fastställd av bankens styrelse.

Funktionen för riskkontroll

Funktionen för riskkontroll ansvarar bland annat för att analysera och rapportera alla väsentliga risker som banken exponeras för eller kan komma att exponeras för, samt att kontrollera att de hanteras av berörda funktioner. Funktionen är underställd den verkställande direktören och rapporterar direkt till denne, styrelsen och risk- och revisionsutskottet. Funktionen arbetar utifrån en årsplan som är fastställd av bankens styrelse.

Tredje försvarslinjen – Internrevision

Internrevisionen är en oberoende granskningsfunktion som är direkt underställd styrelsen. Arbetet är riskbaserat och utgår från en årsplan som är fastställd av bankens styrelse. Internrevisionen ska ge objektiv försäkran till styrelsen och VD om att samtliga bankens verksamheter och enheter uppfyller interna och externa krav, och hjälpa verksamheten att nå sina mål. Detta gör internrevisionen genom att utvär­dera den interna styrningen, riskhanteringen och kontrollen och ge rekommendationer på förbättringar. Resultaten av granskningarna rapporteras till bankens styrelse, risk- och revisionsutskott och VD, och funktionens rekommendationer följs upp på ett strukturerat sätt. Funktionens arbetssätt följer nationella och internationella branschstandarder för internrevision. Funktionen för internrevision finns internt i banken.